Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest firma Lulibu Agnieszka Pietrak, ul. Ogrodowa 6, 05-230 Kobyłka, tel. 501 262 751 e-mail sklep@lulibu.pl

Inspektor ochrony danych – nie został powołany.

Zebrane dane będą przechowywane do czasu trwania współpracy (dostarczenie zamówionego towaru jego ewentualnego zwrotu bądź reklamacji), po tym okresie dane zostaną usunięte.

Dane mogą być ujawniane odbiorcom na mocy przepisów prawa oraz na podstawie umowy powierzenia danych, a w innych przypadkach tylko odbiorcom za wyraźna zgodą osoby której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1219).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art15.RODO) oraz prawo ich sprostowania (art16RODO), usunięcia (art17RODO), ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20.RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art.21.RODO), prawo do bycia zapomnianym (art.17RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO/UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ,a nie podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówienia.

Cel przetwarzania danych (art. 6 RODO ) -realizacja zamówienia złożonego na stronie internetowej, złożenia ewentualnej reklamacji/zwrotu.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.2016 poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

W związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że administratorem danych osobowych jest firma Lulibu Agnieszka Pietrak i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO, obowiązuje w Polsce już od 25 maja 2018 roku.

W związku z powyższym, zaktualizowaliśmy Politykę Prywatności, w tym zakres przysługujących Państwu praw, obejmujących również prawo
do usunięcia swoich danych osobowych lub cofnięcia wyrażonych zgód.

Jako administrator danych osobowych, dbamy o prawidłowe i bezpieczne przetwarzanie wszystkich danych osobowych. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do celów niezbędnych, na podstawie odpowiedniej przesłanki zgodnej z RODO. W każdym czasie w związku z przetwarzaniem tych danych przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych – mają Państwo prawo do informacji o zakresie i celu przetwarzania Państwa danych osobowych
  • prawo do sprostowania danych – mają Państwo prawo do poprawy danych
  • prawo do bycia zapomnianym – maja Państwo prawo do trwałego usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – mają Państwo prawo wstrzymania
  • przetwarzania danych, np. do czasu ich poprawienia lub wyjaśnienia celu i zakresu przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych – maja Państwo prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy
  • prawo do sprzeciwu – mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw dotyczący przetwarzania danych
  • prawo do sprzeciwu dotyczącego profilowania – mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wykorzystania Państwa danych do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych